Privacy Statement

Healthy Performance fysiotherapie vertegenwoordigd door de verwerkingsvertegenwoordigers Arjen Bleeksma en Wesley van Weerdenburg, Europaboulevard 11, 1079 PC te Amsterdam zijn verantwoordelijk voor de gegevens bescherming van de volgende gegevens verzameld door fysiotherapie praktijk Healthy Performance fysiotherapie.

 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (WABB), Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (WBSNZ) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
 • Deze bovenstaande wetten bevatten regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. In de praktijk zijn deze Wetten ter inzage.
 • Reglement:Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde wetten, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand zijn deze in het reglement weergegeven:
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandeld heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, ander fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve medewerkers. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Indien u hier bezwaar tegen heeft bestaat de mogelijkheid om uw medisch dossier af te schermen zodat alleen uw behandelend fysiotherapeut inzage heeft in uw gegevens.

 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien (recht op inzage).
 • Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen (recht op correctie en verwijdering). – Ook heeft u met de invoering van de AVG recht op data-portabiliteit. Bij dit recht moet de behandelend therapeut u het dossier kunnen overleggen zodat u in de gelegenheid bent om dit indien noodzakelijk aan derden door te kunnen geven.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medische dossier opgeslagen.
 • Ten einde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw behandelend fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Welke gegevens worden geregistreerd binnen G2 Paramedici en wie heeft daar inzage in?

Gegevens Inzage NAW gegevens-telefoonnummer:

 • De behandelend therapeut
 • De administratieve werknemers G2 en Comvio
 • De Zorgverzekeraar

Het E-mailadres:

 • De behandelend therapeut
 • De administratieve werknemers G2 en Comvio

BSN en verificatie identiteit:

 • De behandelend therapeut
 • De administratieve werknemers G2 en Comvio

Medisch dossier (met evt. bijbehorende verwijzing van huisarts/specialist):

 • De behandelend therapeut
 • De administratieve werknemers G2 en Comvio

Medische Diagnose Code (MDC) en Indicatiecode:

 • De behandelend therapeut
 • De administratieve werknemers G2 en Comvio
 • De Zorgverzekeraar

Contractoverzicht: (het aantal behandelingen fysiotherapie)

 • De behandelend therapeut
 • De administratieve werknemers G2 en Comvio
 • De Zorgverzekeraar

Naam Huisarts:

 • De behandelend therapeut
 • De administratieve werknemers G2 en Comvio
 • De Zorgverzekeraar
 • Wanneer u daar toestemming voor geeft kan uw e-mailadres worden gebruikt voor het toezenden van vervolgafspraken en kan u uitgenodigd worden voor een Patiënt tevredenheidsonderzoek via Qwaliview.

Dit zal door uw behandelend therapeut of administratief medewerker met u worden besproken tijdens de eerste intake.

 • Uw BSN zal zonder vooraf gekregen toestemming nooit worden gedeeld met derden. Wel zal uw behandelend fysiotherapeut en/of administratief medewerker uw toestemming voor gebruik van uw BSN  vragen wanneer er noodzakelijk voor verder onderzoek en behandeling een afspraak gemaakt zal moeten worden bij een specialist.
 • Uw medisch dossier kan (eventueel geheel geanonimiseerd) ter beschikking worden gesteld in geval van overleg met een huisarts en/of specialist, overleg met de zorgverzekeraar, in geval van een materiele controle en in geval van een schadeletsel.
 • In deze gevallen zal uw behandelend fysiotherapeut hiervoor (schriftelijk) toestemming vragen om dit te mogen delen.
 • Gebruik van de MDC en Indicatiecode is noodzakelijk voor vergoeding en declaratie van uw behandelingen fysiotherapie bij de Zorgverzekeraar. Wij vertrouwen erop dat wij u hierbij voldoende hebben geïnformeerd.
 • Uw gegevens zijn door meerdere wachtwoorden beschermd.

Ja, ik wil een gratis check

Vul het onderstaande formulier in en we nemen snel contact met je op!

Contact informatie
Verified by MonsterInsights